Първи учебен ден

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА


I.ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА 

1. Организатор на Играта е ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130372185, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Венелин № 22 ( наричано по-долу Дружеството).


II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА 

2. Играта ще се проведе в периода от 22.08.2016 г. до 11.09.2016 г.

 
III. ОБХВАТ НА ИГРАТА

3. Играта се организира на български език и се провежда на фен страницата на ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД в социалната мрежа Facebook (Фейсбук), на адрес- https://www.facebook.com/CESWU/.


IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4. Право на участие в Играта има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което има регистрация и профил в платформата Facebook. Участието в Играта не е обвързано с извършването на паричен превод чрез системата на Western Union. 

5. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

6. Участието се извършва посредством следния механизъм: Потребителите, които харесат фен страницата на Дружеството, харесат и споделят промоционалната снимка на своята стена, имат възможността да спечелят награда. Наградите ще се изтеглят на томболен принцип. 

Участникът в Играта е необходимо да направи следните 3 неща: 

1. да хареса страницата на Дружеството;

2. да хареса промоционалната снимка;

3. да сподели промоционалната снимка на своята стена. 7. Печелившите ще се обявят на 12.09.2016г. на страницата- https://www.facebook.com/CESWU/.

8. В Играта нямат право да участват служители на ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД и техни роднини по права линия без ограничения, както и администратори на фен страниците на Дружеството. 


V. НАГРАДИ НА ИГРАТА 

9. Наградите, които ще раздаде ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД са: 10 броя ученически раници и пособия. 

10. Наградите не могат да бъдат осребрявани срещу паричен еквивалент.

11. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата игра награди и не носи отговорност за фабрични дефекти на получените подаръци при рекламация от страна на участник.

12. На 12.09.2016г. (понеделник) на страницата на Дружеството във Фейсбук - https://www.facebook.com/CESWU/ ще бъдат обявени имената на 10 участници, които печелят награда от Играта.

13. След като бъде изтеглен и публикуван във Фейсбук страницата на Дружеството, печелившият в играта, в 7-дневен срок след публикуването на наградените, трябва да се свърже с Дружеството чрез изпращане на лично съобщение на страницата https://www.facebook.com/CESWU/, в което да посочи: три имена, телефон за връзка и точен адрес за доставка на наградата.

14. В случай, че администраторът не успее да се свърже с печелившия и/или същият не потърси наградата си в срок до 7 дни, считано от публикуването на наградените във Фейсбук страницата на Дружеството, тя остава за Дружеството.

15. Получаването на наградата от печеливш участник се извършва чрез изпращането й на посочения от него точен адрес на територията на Република България, чрез куриер за сметка на ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД. 

16. Всеки от участниците може да спечели само една награда. 

17. Всеки участник в играта безусловно и неотменимо се съгласява, че резултатите от тегленето са окончателни и не подлежат на оспорване от когото и да е, на каквото и да е основание.


 VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

18. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на корпоративната страница на дружеството: www.bgmoneytransfer.com, където всеки заинтересован може да се запознае с тях. 
VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

19. Фенове, които публикуват нецензурни текстове или накърняват репутацията на Дружеството, както и общоприетите етични норми се дисквалифицират. 
VIII. ЛИЧНИ ДАННИ 

20. Играта се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от Играта. Обявяването на победителите (спечелили награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителското име, с което са регистрирани във Facebook. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Играта и да я използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известните от Фейсбук, станали му известни при участието им в Играта.

21. Печелившите участници в играта носят персонална отговорност за верността на предоставените данни. Всички предоставени данни трябва да бъдат верни. Подаването на неверни данни, автоматично лишава съответния участник от правото му да получи награда.


IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА 

22. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение. 

23. При прекратяване на Играта няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация. 


X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

24. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Игра, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Играта. 

25. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Играта се решава по взаимна уговорка.

26. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили. 

27. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил във Фейсбук.

28. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било вреди/пропуснати ползи, причинени на участниците в Играта, включително, но не само вреди върху ползваните от тях софтуер, хардуер, телекомуникационни съоръжения, или загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Фейсбук профила на Организатора. 

29. С участието си в Играта, участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. С приемането на условията и правилата, всеки участник се съгласява посочените от него данни (e-mail, адрес и име) да бъдат изпозвани само и единствено от ОРГАНИЗАТОРА на Играта за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронен бюлетин и новини, както и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила от момента на обявяването им на корпоративния сайт на дружеството:  www.bgmoneytransfer.com и имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Играта. Тази Игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.

Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството. 

 

Обратно към всички

FACEBOOK
Google+